oficiální stránky obce
Klášter Klatruby

Klášter Klatruby

Nejstarší písemná zmínka o Sezemicích je datovaná rokem 1115. Jde o listinu vztahující se k založení kláštera benediktinů v Kladrubech Vladislavem I. Je v ní potvrzeno, že kníže řádu věnuje pozemkový majetek nejen v bezprostřední blízkosti jejich kláštera, ale i jinde. Právě zde jsou mimo jiné jmenovány lokality „Wladizlauici“ a „Zezemici“. Listina existuje ve třech vyhotoveních, jedná se ale o tzv. dobová falza pocházející pravděpodobně z první třetiny 13. století. Významným rokem v dějinách Sezemic, resp. vladislavského újezda, je rok 1237, kdy došlo ke směně majetků mezi Havlem z Lemberka, příslušníkem rodu Markvarticů, a kladrubským benediktinským klášterem. Sezemice tak získaly nového pána, ovšem jen nakrátko, neboť Havel předal brzy vladislavský újezd do správy johanitského řádu. Z roku 1377 pochází zpráva o faráři Martinovi, který v tomto roce opustil místní faru, stal se tak prvním jménem známým obyvatelem Sezemic. Dalším důležitým mezníkem v historii obce je rok 1420, kdy král Zikmund zastavil jako náhradu za prokázané služby Janu Chudobovi z Vartenberka majetky některých řádů, mezi nimi i johanitů z Českého Dubu. V roce 1436 pak Zikmund potvrdil získání majetku českodubského panství jako zástavní držby husitskému hejtmanu Janu Čapkovi ze Sán. Sem mohly patřit i Sezemice. Čapek toto panství ve 40. letech směnil, s kým není jasné. O správě a dění v Sezemicích nejsou zprávy až do první poloviny 16. století, kdy Jan z Vartenberka skupoval lokality podél Jizery. Takto rozšířené panství převzal jeho syn Adam. Po Adamově smrti si majetek rozdělili jeho synové, při tom svijanský díl získal Jaroslav z Vartenberka. Z této doby pocházejí gruntovní knihy, které jsou konečně dokladem o životě v Sezemicích, místních obyvatelích a jejich majetku. Je zde poprvé zaznamenáno jméno sezemického rychtáře Martina Rozkovce nebo pomístní názvy, které se ve velké většině užívají dodnes – Na Nivách, V Hati, Na Klučkách, V Paloučkách apod. Součástí svijanského panství byly Sezemice až do 19. století. Po smrti Jaroslava z Vartenberka bylo panství v držení jeho vdovy Anny Kateřiny ze Smiřic, která se brzy opět provdala a novým pánem na svijanském panství se tak stal hrabě Jáchym Ondřej Šlik. Ten byl 21. června 1621 sťat na Staroměstském náměstí jako první z 27 českých pánů popravených za vedení stavovského povstání. Jeho majetek byl zkonfiskován a v následujícím roce připadl Albrechtovi z Valdštejna. Ten předal v roce 1624 svijanské panství do správy svého příbuzného Maxmiliána z Valdštejna. Z této doby pochází urbář, který detailně popisuje svijanské panství, mj. zde jsou zmíněni i sezemičtí sedláci a jejich povinnosti. Berní rula z roku 1654 také jmenuje sezemické sedláky a vypočítává jejich majetek. Tak se zde například dozvíme, jaký rozsah měly polnosti tehdejšího největšího místního sedláka Adama Vochvesta nebo jaká choval zvířata. Podrobný soupis poddaných svijanského panství z roku 1773 pak dělí obyvatele podle sociálního postavení. Výraznou událostí v dějinách obce je vzbouření sedláků v roce 1818 proti Františku Adamovi z Valdštejna, který začal vyžadovat plnění robotních povinností a byl proti jejich vyplácení. K ustoupení sedláků došlo až po rozmístění hraběcích vojsk po panství. V této době již k Sezemicím katastrálně patřila osada Jirsko 1. díl.

Přelomovým rokem v dějinách Sezemic je rok 1820, kdy koupil panství od Valdštejnů kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Po něm panství zdědil jeho synovec a adoptivní syn Kamil. Rohanové na svém panství opět umožňovali vykoupení se z roboty.

Roku 1864 připadly Sezemice pod politický a soudní okres Mnichovo Hradiště. Na přelomu 19. a 20. století, kdy stál v čele obce starosta Josef Vochvest, sestávaly Sezemice z 47 stavení, v kterých žilo celkem 284 osob. Ve stejné době zde fungovaly dva výčepy piva a jeden výčep lihovin, dále jeden řezník a dva obchody s poživatinami, veřejná knihovna v budově školy a dále byl ustaven vlastní hasičský sbor.

Pohlednice z roku 1916

Pohlednice z roku 1916

31. října 1918 se konala na návsi oslava vzniku Československé republiky spojená se zničením všeho, co připomínalo zaniklou monarchii. Na počest této velké události byla v dubnu následujícího roku vysazena „lípa svobody“, která náves zdobila až do roku 2013, kdy musela být z bezpečnostních důvodů pokácena. Velké nadšení ze vzniku samostatného státu bylo spojeno s vytvořením hospodářské rady, která dohlížela na zásobování obyvatel, dále s opravami místních komunikací nebo s elektrifikací obce a se stavbou skupinové vodovodní sítě, ale i s košatou spolkovou činností. Vedení obce vypomáhaly poradní orgány jako osvětová komise, místní školní rada, v roce 1923 bylo ustaveno Svépomocné strojní družstvo, na správu obecního majetku dohlíželi volení dozorci nad obecními lesy, cestami a sady. Sezemice byly v době první republiky vcelku samostatnou jednotkou, kromě zemědělců zde byla zastoupena řemesla a živnosti jako kovář, sedlář, kolář, bednář, dva obuvníci, krejčí, řezník, dva koloniální obchody a dvě pohostinství. Ve volbách tradičně, jako na jiných vesnicích, vítězili „agrárníci“, tedy Republikánská strana zemědělského malorolnického lidu.sezemice1927

Od roku 1939 fungovala v Sezemicích organizace Národního souručenství jako náhrada dřívějších politických stran. Hlavně zpočátku prostřednictvím pořádání kulturních a společenských akcí podporovala vlastenectví, její členové organizovali výlety, exkurze, sportovní turnaje apod. Ve válečných letech se Sezemice pro svou nepříliš strategickou polohu a zároveň nevelkou rozlohu vyhnuly delšímu pobytu německých vojsk nebo zřizování okupačních orgánů v obci. Odvahu místních občanů dokládá vzpomínka na vysoce riskantní činnost, ukrývání uprchlého ruského zajatce jménem Vasil.

Po válce byly v Sezemicích zastoupeny všechny čtyři povolené politické strany sdružené do Národní fronty. Ve volbách v roce 1946 tu zvítězili komunisté. Kromě zápisů týkajících se procesu vzniku JZD není z poválečné doby mnoho informací. Ani sezemickým sedlákům se nevyhnula násilná forma zemědělského sjednocování, při kterém byli trestáni vysokými pokutami, odnětím svobody, byl jim zabaven majetek a v některých případech byli nakonec vystěhováni. Nejhůře byly samozřejmě postiženy rodiny největších sedláků Karla Nováka, Jana Vochvesta a Slavomíra Horny. Kulturní život byl nyní řízen Osvětovou besedou, která zcela podléhala národnímu výboru. Pod jejím dohledem v Sezemicích dále fungovalo ochotnické divadlo nebo Místní lidová knihovna. V roce 1959 uspořádala obec dokonce místní spartakiádu, které se zúčastnili obyvatelé okolních vesnic.

V roce 1960 byly po dlouhém jednání Sezemice přičleněny do okresu Mladá Boleslav. Záměr sdružit Sezemice, společně s Loukovem a Koryty, pod střediskovou obec Loukovec se objevil už v roce 1964, realizován byl ale až 1. ledna 1975 a definitivní sloučení je datováno 1. lednem 1980. Byl vytvořen jeden společný místní národní výbor, v němž zasedali představitelé všech zúčastněných obcí. Toto uspořádání vydrželo až do počátku roku 1992, kdy se Sezemice opět osamostatnily. V roce 2000 vysadili Sezemičtí společnými silami na návsi lípu, která má generacím připomínat slavný přelom tisíciletí.

Letní country na návsi 2014

Letní country na návsi 2014

V roce 2014 žilo v obci 110 obyvatel, kteří obývali 65 domů v Sezemicích a 4 na Jirsku. Místní občané jsou velmi aktivní v udržování a zvelebování svého okolí, ale i v podpoře kulturního života na venkově. I když už Sezemičtí sami neprovozují ochotnické divadlo, zvou často ochotníky z jiných obcí, aby na místním sále v čp. 2 sehráli svá představení. Pro děti pořádají místní dětské dny, zdobení májky, karnevaly apod. Každý rok se na návsi koná letní „country“, posvícení spojené s posezením na konci prázdnin nebo taneční zábavy. V Sezemicích se zkrátka stále něco děje.