oficiální stránky obce

Informace dle krizového zákona

V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
jsou podle § 21 orgány obce povinny:

 1. Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací, ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.
 2. Starosta obce dále
 • za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit Tým pro řešení mimořádných událostí obce jako svůj pracovní orgán,
 • zajišťuje za krizové situace provedení stanovení krizových opatření v podmínkách katastru obce. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit
 • plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP Mnichovo Hradiště
 • odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra
 1. V době krizového stavu starosta obce
 • zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil HZS kraje,
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
 • organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
 • zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
 1. Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené krizovým zákonem, může hejtman kraje převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

Podle § 21 a) Obecní úřad

 1. Za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací
 • organizuje přípravu obce na krizové situace,
 • poskytuje ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu ORP,
 • vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§39 d), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní ORP v jehož správním obvodu se nachází,
 • vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39 e) a předává ORP,
 • podílí se na zajištění veřejného pořádku ve spolupráci s Policií ČR,
 • plní úkoly stanovené krizovým plánem ORP při přípravě na krizové situace a jejich řešení
 1. Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

V souladu s § 22

 1. Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je–li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklým, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků (aplikace munipolis) a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení.
 2. Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.


Evakuační mapa

Důležité odkazy:                             

Město Mnichovo Hradiště – https://www.mnhradiste.cz/

Středočeský kraj – https://kr-stredocesky.cz/web/urad

Portál krizového řízení SČK –  https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/

HZS Středočeského kraje – https://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

Ochrana obyvatel – https://www.ochranaobyvatel.cz/

ČEZ – stav distribuce elektřiny – https://bezstavy.cz/

Mobilní rozhlas obce Sezemice – https://sezemice-e-obec.munipolis.cz/