oficiální stránky obce

1. Název: Obec Sezemice

2. Důvod a způsob založení:

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura: více zde

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontatkní poštovní adresa:
Sezemice č.p. 13
294 11 Loukov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sezemice č.p. 13
294 11 Loukov
4.3 Úřední hodiny:
pondělí od 16:00 do 19:00 hod.
4.4 Telefonní čísla:
+420 326 789 190
4.5 Číslo faxu:
není
4.6 Adresa internetové stránky:
www.obecsezemice.cz
4.7 Adresa e-podatelny:
www.obecsezemice.cz/podatelna
4.8 Další elektronické adresy:
e-mail: sezemice@obecsezemice.cz

5. Případné platby lze poukázat

název banky: ČSOB Turnov;
číslo účtu: 107148080/0300

 • bezhotovostně na BÚ
 • v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ: 00876259

7. DIČ: obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán obce
8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace
Kde získat informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání:

11. Opravné prostředky:

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře: formuláře naleznete zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací zde
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
za poskytnutí informací:

16. Licenční smlouvy:

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb.

výroční zprávy ke stažení zde